Sąlygos ir nuostatai

Sąlygos
Internetinės prekybos WAVITA e. parduotuvėje sąlygos

 1. SĄVOKOS
  1. PARDAVĖJAS – bendrovė, parduodanti e. parduotuvėje siūlomas Prekes – WAVITA užsakymo paštu paslaugos (www.wavita.lt)
  2. PIRKĖJAS – fizinis asmuo, perkantis prekes iš Pardavėjo pagal Sutartį.
  3. SUTARTIS – sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Pardavėjas sutinka tiekti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas sutinka sumokėti nustatytą kainą už prekes.
  4. PREKĖS – visas prekių, produktų ir, atskirais atvejais, paslaugų asortimentas išvardintas pardavėjo e.parduotuvėje internetinėje svetainėje www.wavita.lt.
  5. SĄLYGOS – šios Sąlygos. 
 
PAGRINDINIŲ SĄLYGŲ PUNKTŲ SĄRAŠAS 
 1. Išsiųsdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad  ji / jis susipažino ir sutinka su šiomis Sąlygomis.
 2. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes be registracijos.
 3.          Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.           Pirkėjo ir Pardavėjo Sutartis bei Sutarties informacija nėra viešai prieinama. Visa informacija apie  asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pateikta  „Privatumo politikoje“. https://www.wavita.lt/privatumo-politika
 4. Visų prekių kaina nurodyta su PVM.
 5.           Dabartinės siuntimo kainos išvardintos e. parduotuvės skyriuje „Kaip užsisakyti“ https://www.wavita.lt/kaip-uzsisakyti
 6. Pirkėjui siuntimas yra nemokamas su sąlyga, kad ji / jis dalyvauja Lojalumo programoje ir / arba pateikia tam tikrą minimalų pirkimo užsakymą.
 7. Registruodamasis ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas turi pateikti tikslią ir teisingą informaciją.
 8. Pirkėjas pateikia užsakymą paspausdamas mygtuką „Užsakyti“.
 9. Sutartis sudaroma išsiunčiant el. laišką su užsakymo patvirtinimu.
 10. Jei Pirkėjas yra vartotojas, įstatymas suteikia Pirkėjui teisę nutraukti Sutartį (nenurodant priežasties) per 14 dienų nuo Prekių priėmimo.
 11. Standartinis Prekių pristatymo laikotarpis – 2-3 darbo dienos nuo užsakymo priėmimo. 
 12. Kartu su pristatomomis Prekėmis visuomet įdedama sąskaita už tas Prekes.
 13. Priimdamas Prekes Pirkėjas privalo iš karto patikrinti, ar pakuotė nepažeista. Pirkėjas neprivalo priimti prekių pažeistoje pakuotėje.
 14. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją apie pastebėtus defektus.
 15. E.parduotuvės turinys ir jos dalys (pvz. Prekių nuotraukos) saugomi autorių teisių.
 16. Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo vartotojo paskyrą, jeigu Pirkėjas pažeidžia Sutarties sąlygas arba nesinaudoja savo sąskaita ilgiau nei 2 metus.
 17. Pardavėjas yra UAB Stada Balics
 
Registruota buveinė:
UAB Stada Baltics
adresas:
Goštauto 40A , Vilnius
 
Internetinės prekybos e. parduotuvėje www.wavita.lt sąlygos
 1. Bendroji dalis
  1. Šios Sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja sutartinius santykius, atsirandančius UAB Stada Baltics, registruota buveinė Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva, LT-03163. Įmonės kodas 300117316, mokesčių mokėtojo kodas LT100001721914, registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Nr. 062064, banko duomenys:  
   Sąskaitos nr. LT71 3500 0100 0300 4882  „Paysera LT“, UAB​
   Įmonės kodas: 300117316
   UAB Stada Baltics, tel. +370 656 87 722, el. Paštas  stada.baltics@stada.com  toliau – Pardavėjas, tiekiant Prekes juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau kiekvienas atskirai – Pirkėjas). Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. 
  2. PREKĖS – visas prekių, produktų ir, atskirais atvejais, paslaugų asortimentas, išvardintas Pardavėjo e. parduotuvėje www.wavita.lt (toliau – Prekės ir E. parduotuvė).
  3. Sutartinius Pardavėjo ir Pirkėjo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytą pirkimo sutartis dėl nuosavybės teisės į Prekes perėjimo ir Prekių tiekimo (toliau – Sutartis), Sąlygos, Civilinis kodeksas su pakeitimais (toliau – Civilinis kodeksas) ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymas su pakeitimais (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas); tačiau, jei Pirkėjas nėra vartotojas, kaip tai apibrėžta Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje kartu su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi, sutartiniams Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams Vartotojų teisių apsaugos įstatymas netaikomas, jei įstatyme nenustatyta kitaip..
  4. Sąlygos nustato dalį Sutarties turinio tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl nuosavybės teisės į Prekes perėjimą ir Prekių tiekimą.
  5. Siųsdamas užsakymą iš interneto svetainės www.wavita.lt, Pirkėjas patvirtina, kad  ji / jis susipažino su Sąlygomis ir su jomis sutinka. Sąlygos galioja Prekių pardavimui e. parduotuvėje.
  6. Sąlygos taip pat apibrėžia Šalių teises ir pareigas, kylančias naudojantis Pardavėjo interneto svetaine www.wavita.lt, ir kitus susijusius teisinius santykius.
  7. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad e. parduotuvės programinė įranga, dizainas, grafiniai elementai ir kiti komponentai, sudarantys E. parduotuvę (įskaitant siūlomų Prekių nuotraukas), yra  saugomi autorių teisių. Pirkėjas sutinka nevykdyti jokios veiklos, kuri leistų  jam / jai ar trečiajai šaliai neteisėtai pažeisti programinę įrangą ar kitus E. parduotuvės komponentus, arba naudoti juos be leidimo.
 2. Vartotojo paskyra
  1. Pirkėjas gauna prieigą prie savo sąsajos, užsiregistravęs E. parduotuvėje. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes per jos / jo vartotojo sąsają (toliau – Vartotojo paskyra). Registracija atliekama laisva valia ir Pirkėjas gali užsisakyti Prekes be registracijos tiesiai per E. parduotuvės svetainės sąsają.
  2. Registruodamasis E. parduotuvėje ir užsisakydamas Prekes, Pirkėjas visuomet turi pateikti tikslius ir teisingus duomenis. Pirkėjas turi atnaujinti Vartotojo paskyroje nurodytus duomenis jiems pasikeitus. Pardavėjas pasikliauna Vartotojo paskyroje ir teikiant Prekių užsakymus Pirkėjo nurodytų duomenų tikslumu. 
  3. Prieiga prie Vartotojo paskyros apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti prisijungimo prie savo Vartotojo paskyros duomenų ir supranta, kad Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas pažeidžia šį įsipareigojimą. Pirkėjas negali leisti tretiesiems asmenims naudotis Vartotojo paskyra.
  4. Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo Vartotojo paskyrą, jeigu Pirkėjas pažeidžia Sutarties sąlygas (įskaitant Sąlygas) arba jeigu Pirkėjas nesinaudoja jos / jo Vartotojo paskyra ilgiau nei 2 metus.
  5. Pirkėjas supranta, kad Vartotojo paskyra gali būti ne visada prieinama, ypač kai reikia atlikti Pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūrą ar būtinąją trečiųjų šalių techninės ir programinės įrangos priežiūrą.
 3. Sutarties sudarymas
  1. Sutartis sudaroma Pirkėjui pateikus užsakymą, o Pardavėjui jį patvirtinus. Prekėms užsakyti Pirkėjas užpildo užsakymo formą E. parduotuvėje; šioje formoje Pirkėjas nurodo bent tokią informaciją:
a) Pirkėjo identifikavimo duomenis tokia apimtimi: vardas ir pavardė (pavadinimas / įmonės pavadinimas / kodas), gyvenamosios vietos adresas (registruota buveinė), pristatymo adresas (jei kitas nei gyvenamosios vietos / registracijos adresas), el. pašto adresas ir kontaktinis telefono numeris; jei nurodoma kita pristatymo vieta nei gyvenamoji vieta (registruota buveinė), Pirkėjas gali naudoti užsakymo formos laukelį „Pastaba“, kurioje ji / jis nurodo kontaktinį asmenį, įgaliotą priimti Prekes toje vietoje (jei nenurodyta kita pristatymo vieta, laikoma, kad Prekės pristatytos gyvenamosios vietos / registruotosios buveinės adresu);
(b) pagal Pardavėjo pasiūlymą užsakomų Prekių identifikavimą;
(c) reikiamą Prekių kiekį;
(d) Prekių kainą, remiantis Pardavėjo E. parduotuvėje skelbiama prekių kaina;
(e) pasirinktą Prekių pristatymo būdą, įskaitant sutikimą dėl pristatymo kainos;
(f) pasirinktą pirkimo kainos apmokėjimo būdą.
Pirkėjas atsako už užsakyme nurodytų duomenų tikslumą. Jei užsakyme nėra pirmiau nurodytų duomenų, Pardavėjas nėra įpareigotas jį priimti, tačiau gali laikyti jį tinkamu užsakymu.  Išsiųsdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Prekių pirkimo kaina, taip pat Prekių pristatymo į vietą kaina.
 1. Prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas gali patikrinti ir pakeisti užsakymo informaciją, kurią ji / jis nurodė užsakyme, kad rasti ir ištaisyti klaidas, padarytas pildant užsakymą. Pirkėjas pateikia užsakymą paspausdamas mygtuką „Užsakyti“. Pardavėjas pasikliauna užsakyme nurodytų duomenų tikslumu.
 2. Gavęs teisingai užpildytą užsakymą, Pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti Pirkėją apie gautą užsakymą el. laišku, išsiųstu Pirkėjo užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjui išsiunčiamas patvirtinimo el. laiškas. Jei Pirkėjas yra verslininkas pagal taikomas Civilinio kodekso nuostatas, užsakymas laikomas priimtu, kai užsakytos Prekės pristatomos tiesiogiai, be išankstinės aiškiai išreikštos Pardavėjo valios.
 3. Pardavėjas turi teisę nepriimti užsakymo ar jo dalies, jeigu užsakytos Prekės nebegaminamos, nebetiekiamos arba išparduotos, arba yra kokių nors kitų svarbių priežasčių, dėl kurių iš Pardavėjo negalima reikalauti priimti užsakymo (pvz., dėl anksčiau sudarytų sutarčių pažeidimo), kai Pardavėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui apie tai bet kokia nuotolinio ryšio priemone. Jei patvirtinimas apie užsakymą neišsiunčiamas, jis laikomas nepriimtu (žr. ankstesnę šių Sąlygų pastraipą). Jei pirmiau nurodytomis aplinkybėmis Pirkėjas jau sumokėjo pirkimo kainą ar jos dalį, o Pardavėjas nepriėmė užsakymo, Pardavėjas grąžina sumokėtą sumą Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias)  darbo dienas, nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.  Laikoma, kad šis terminas nepradelstas, jei mokėjimo pavedimas arba pašto perlaida padaryti per nurodytą terminą.
 4. Prekių pristatymas
  1. Pardavėjas pristato Prekes į Pirkėjo gyvenamąją vietą (registruotą buveinę), kaip nurodyta užsakyme. Užsakyme Pirkėjas gali nurodyti kitą nei jos / jo gyvenamoji vieta (registruotoji buveinė) Prekių pristatymo vietą. Tokiu atveju Pirkėjas nurodo tokią kitą pristatymo vietą užsakymo formos laukelyje, skirtame kitam nei kontaktinis adresas pristatymo adresui nurodyti; jei taikoma, užsakymo formos laukelyje „Pastaba“, Pirkėjas nurodo kontaktinį asmenį, įgaliotą priimti Prekes toje vietoje. Ši vieta taip pat laikoma pirkimo kainos sumokėjimo vieta, jei nebuvo sumokėta kitaip.
  2. Įprastinis Prekių pristatymo laikas yra 2-3 (dvi - trys) darbo dienos nuo užsakymo priėmimo dienos, jei pristatymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad pristatymo data priklauso visų pirma nuo to, ar Prekės yra Pardavėjo sandėlyje, taip pat nuo konkrečių užsakytų Prekių; dėl to pristatymo laikotarpis kartais gali būti ilgesnis. Pirkėjas apie tai bus informuotas viena iš nuotolinio ryšio priemonių Pardavėjui priėmus užsakymą arba po užsakymo priėmimo be nepagrįsto delsimo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad jeigu  ji / jis užsakyme pasirenka galimybę sumokėti Prekės pirkimo kainą banko pavedimu ar mokėjimo kortele, pirmiau nurodytieji pristatymo laikotarpiai prasideda kitą dieną po tos dienos, kai visa sutartos pirkimo kainos suma (įskaitant pristatymo kainą) įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą. Pardavėjas taip pat pasilieka teisę atidėti Prekių pristatymą dėl nenumatytų aplinkybių (nenugalimos jėgos aplinkybės).
  3. Pirkėjas turi teisę pasirinkti siuntimo būdą iš E. parduotuvėje nurodytų variantų. Prekes pristato išorės siuntų gabenimo bendrovė arba licencijuota pašto bendrovė.
  4. Pardavėjas sutinka priimti Prekes ir sumokėti sutartą kainą.
  5. Pirkėjas įsipareigoja patvirtinti Prekių priėmimą, pasirašydamas atitinkamą dokumentą, arba jį pasirašo įgaliotas asmuo.  Priimdamas Prekes Pirkėjas įsipareigoja siuntų gabenimo bendrovės arba licencijuotos pašto bendrovės darbuotojo akivaizdoje iš karto patikrinti, ar pakuotė (siunta) nepažeista; jei pakuotė yra aiškiai pažeista, Pirkėjas neprivalo priimti siuntos. Priimdamas Prekes ir pasirašydamas ant važtaraščio ar kito panašaus dokumento, Pirkėjas patvirtina, kad siuntos pakuotė nebuvo pažeista.
  6. Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui tik visiškai sumokėjus pirkimo kainą.
  7. Jei Pirkėjas ar įgaliotas priimti Prekes pristatymo vietoje asmuo nerandamas, taikomos atitinkamos siuntų gabenimo bendrovės ar licencijuotos pašto bendrovės taisyklės. Pirkėjas padengia Pardavėjui visas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl pakartotinio bandymo pristatyti Prekes, įskaitant saugojimo mokestį, taip pat visas papildomas išlaidas, patirtas dėl atsisakymo priimti tinkamai pristatytas Prekes. Informacija apie siuntimo kainas pateikiama E. parduotuvės skyriuje „Kaip užsisakyti“.
  8. Po apmokėjimo už Prekes (įskaitant siuntimo kainą) bus pateikta atitinkama sąskaita su įstatymų nustatytais rekvizitais.
  9. Pardavėjas gali atsisakyti perduoti Prekes Pirkėjui tol, kol nebus sumokėta visa pirkimo kaina ir (arba) pristatymo kaina.
 5. Pirkimo kaina ir apmokėjimo sąlygos
  1. Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už pristatytas Prekes pirkimo kainą, nurodytą šalia atitinkamų prekių E. parduotuvėje. Prekių pirkimo kaina nurodyta su PVM. Kartu su Prekės pirkimo kaina Pirkėjas privalo sumokėti siuntimo į pristatymo vietą kainą, jei toliau nenurodyta kitaip. Dabar galiojančios siuntimo kainos nurodytos E. parduotuvės dalyje „Kaip užsisakyti“; šios kainos taikomos tik siuntimui Lietuvos Respublikoje.
  2. Jei užsakymas yra didesnis nei 29 eurai įskaitant PVM, Pirkėjas turi teisę į nemokamą pristatymą.
  3. Pardavėjas savo nuožiūra gali keisti Prekių ir siuntimo kainą arba pirkimo sumą, suteikiančią Pirkėjui teisę į nemokamą siuntimą, tačiau tokie pakeitimai neturi įtakos esamoms Sutartims, jei Šalys nesusitaria kitaip. Kainų ir pirkimo sumos pakeitimas įsigalioja juos paskelbus E. parduotuvėje, jei Pardavėjas aiškiai nenurodo kitaip.
  4. Pirkimo kainą (įskaitant siuntimo kainą) galima sumokėti:
(a) bankiniu pavedimu. Apmokant bankiniu pavedimu būtina nurodyti įmokos kodo laukelyje užsakymo numerį. UAB „Stada Baltics“, sąskaitos nr.: LT374010042400858259 Luminor Bank AB  b.k. 40100.

(b) per payserą. Sąskaitos nr.: LT71 3500 0100 0300 4882  „Paysera LT“, UAB.
 1. Apmokant banko pavedimu ar mokėjimo kortele laikoma, kad pirkimo kaina sumokėta, kai atitinkama suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
 2. Garantija
  1. Pardavėjas pareiškia, kad visos siūlomos Prekės yra naujos, o jei Pirkėjas yra vartotojas pagal Civilinio kodekso 6.2281 straipsnį, Pardavėjas Prekėms suteikia garantiją (Civilinio kodekso 6.22814 straipsnis) laikotarpiui, kuris baigiasi tą dieną, kuri ant kiekvienos Prekės pakuotės nurodyta kaip tinkamumo vartoti terminas (galiojimo laikas).
  2. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad parduodamos ir Pirkėjo priimamos Prekės yra be defektų. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, ypač Pirkėjui priimant Prekes, kad:
   1. Prekės turi savybes, dėl kurių Šalys susitarė; jei tokio susitarimo nėra, prekės turi tokias savybes, kurias apibūdino Pardavėjas arba gamintojas arba kurių Pirkėjas tikisi pagal Prekės pobūdį ir Pardavėjo ar gamintojo reklamą.
   2. Prekės yra tinkamos Pardavėjo nurodytam tikslui arba tikslui, kuriam paprastai naudojamos tokios rūšies prekės;
   3. Prekių kokybė ar dizainas atitinka sutartą pavyzdį ar modelį, jeigu tokia kokybė ar dizainas buvo nustatytas pagal sutartą pavyzdį ar modelį.
   4. Prekės atitinka kiekį, matmenis ir svorį; ir
   5. Prekės atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
 3. Jei trūkumas paaiškėja per šešis mėnesius nuo Prekės priėmimo datos, laikoma, kad Prekės jau buvo netinkamos jas priimant. Šios sąlygos netaikomos Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams, jei Pirkėjas yra verslininkas, ir jau sudarant Sutartį aišku, kad perkama Pirkėjo verslo reikmėms.
 4. Kitokių Prekių pristatymas taip pat laikomas trūkumu. Klaidos dokumentuose, kurių reikia naudojant Prekes, taip pat laikomos trūkumu. Garantija netaikoma, visų pirma, trūkumams, atsiradusiems dėl netinkamo laikymo ar naudojimo, neprofesionalaus naudojimo, taip pat trūkumams, atsiradusiems dėl Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų kaltės.
 5. Pirkėjo teisė, kylanti iš netinkamo įsipareigojimų vykdymo, susijusi su Prekių trūkumu, kuris kelia žalos Pirkėjui pavojų net ir tuo atveju, jei yra nustatomas vėliau. Pirkėjo teisė taip pat kyla iš vėliau atsiradusio trūkumo, kurį sukėlė Pardavėjas, nevykdydamas savo įsipareigojimų. Ši pastraipa nepanaikina Pardavėjo prievolių dėl kokybės garantijos.
 6. Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui skundą dėl Prekių trūkumų per garantinį laikotarpį ir nedelsdamas, kai tik juos pastebi, pageidautina raštu UAB STADA Baltics, Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163 el. Paštu stada.baltics@stada.com.
 7. Jei netinkamas įsipareigojimų vykdymas yra esminis sutarties pažeidimas, Pirkėjas turi teisę:
a) reikalauti, kad Pardavėjas pakeistų Prekes naujomis Prekėmis be trūkumų arba pristatytų trūkstamas Prekes;
b) reikalauti, kad Pardavėjas pašalintų trūkumus suremontuodamas Prekes;
c) reikalauti, kad Pardavėjas protingai sumažintų pirkimo kainą; arba
d) nutraukti Sutartį.
Pirkėjas praneša Pardavėjui apie jos / jo pasirinktą teisę, pranešdamas apie trūkumą be nepagrįsto delsimo. Pirkėjas negali pakeisti savo pasirinkimo be Pardavėjo sutikimo; ši nuostata netaikoma, jei Pirkėjas pareikalavo pataisyti Prekę su trūkumu, ir paaiškėjo, kad tas trūkumas yra nepataisomas. Jei Pardavėjas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų arba jei Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad trūkumai nebus pašalinti, vietoj reikalavimo pašalinti trūkumus Pirkėjas gali reikalauti, kad  būtų protingai sumažinta pirkimo kaina arba nutraukti Sutartį. Jei Pirkėjas laiku nepasirenka trūkumo pašalinimo būdo, Pirkėjo teisės bus prilygintos teisėms, kurios kyla iš neesminio Sutarties pažeidimo.
 1. Jei netinkamas įsipareigojimų vykdymas nėra esminis Sutarties pažeidimas, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad trūkumas būtų pašalintas arba būtų protingai sumažinta pirkimo kaina. Per tą laiką, kol Pirkėjas pareiškia savo teisę į pirkimo kainos sumažinimą arba Sutarties nutraukimą, Pardavėjas gali pristatyti tai, ko trūksta, arba pašalinti teisinį trūkumą.  Pardavėjas savo nuožiūra gali pašalinti kitus trūkumus suremontuodamas Prekes arba pristatydamas naujas Prekes; toks Pardavėjo pasirinkimas neturi sukelti Pirkėjui nepagrįstų išlaidų.  Jei Pardavėjas laiku nepašalina Prekės trūkumo arba atsisako pašalinti trūkumą, Pirkėjas gali reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba nutraukti Sutartį. Pirkėjas negali pakeisti savo pasirinkimo be Pardavėjo sutikimo.
 2. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kitas asmuo, kuris nėra verslininkas, arba toks verslininkas, kuris įsigytų Prekių nenaudos savo verslo veikloje ir tai yra akivaizdu sudarant Sutartį, gavęs Prekes su trūkumais Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti pristatyti naujas Prekes be trūkumų, nebent toks reikalavimas būtų nepagrįstas vertinant trūkumo pobūdį; tačiau, jei trūkumas yra susijęs tik su Prekės sudedamąja dalimi, nukentėjęs Pirkėjas gali reikalauti tik pakeisti sudedamąją dalį. Jei to padaryti neįmanoma, Pirkėjas gali nutraukti Sutartį. Tačiau, jeigu toks reikalavimas būtų neproporcingas pagal trūkumo pobūdį, ypač tais atvejais, kai trūkumą galima nedelsiant pašalinti, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad trūkumas būtų nemokamai pašalintas. Pirkėjas nustato motyvuoto skundo sprendimo būdą, kaip taisyklė aiškiai išdėstydamas reikalavimą savo skunde.
 3. Net ir tais atvejais, kai trūkumą galima ištaisyti, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų pristatytos naujos Prekės arba Prekės sudedamoji dalis būtų pakeista nauja, jeigu  ji / jis negali tinkamai naudotis Prekėmis dėl nuolatinio trūkumo pasikartojimo po remonto arba dėl atsiradusių kitų trūkumų. Tokiu atveju Pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį.
 4. Jei Pirkėjas nenutraukia Sutarties arba nepareiškia savo teisės gauti naujas Prekes be trūkumų, pakeisti jų sudedamąsias dalis arba suremontuoti prekes, Pirkėjas gali reikalauti protingai sumažinti kainą. Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti protingai sumažinti kainą, jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui naujų prekių be trūkumų, pakeisti Prekės sudedamąją dalį ar  suremontuoti Prekes, taip pat jei Pardavėjas nepateikia problemos sprendimo per protingą laiką arba jei toks problemos sprendimas sukeltų vartotojui didelių nepatogumų.
 5. Pirkėjas neturi teisės pateikti reikalavimą dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo, jei prieš priimdamas Prekes Pirkėjas žinojo apie trūkumą arba trūkumas atsirado dėl Pirkėjo kaltės. Jei Prekės turi trūkumą, dėl kurio atsiranda Pardavėjo įsipareigojimas, jeigu Prekės buvo parduotos už mažesnę kainą, arba jeigu Prekės yra naudotos prekės, Pirkėjas turi teisę reikalauti protingai sumažinti kainą, bet neturi teisės reikalauti pakeisti Prekes.
 6. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise pateikti reikalavimą dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo, Pardavėjas turi raštu patvirtinti Pirkėjui kada Pirkėjas ta teise pasinaudojo, dėl ko pateiktas skundas ir kokiu būdu Pirkėjas reikalauja skundą patenkinti, taip pat skundui išspręsti reikalingą laiką. Jeigu Šalys susitaria, kad Pirkėjo teisės yra ribotos arba nustoja galioti, prieš tai, kai Pirkėjas gali pareikšti savo teisę dėl Prekių su trūkumais, ši nuostata netaikoma. Šios dalies nuostatos netaikomos, jei Pirkėjas yra verslininkas, ir jau sudarant Sutartį aišku, kad Prekės perkamos Pirkėjo verslo reikmėms.
 7. Jeigu Pardavėjas įvykdo įsipareigojimą prieš terminą, Pardavėjas gali pašalinti trūkumus iki nustatyto Prekių pristatymo termino. Pasinaudodamas šia teise Pardavėjas neturi sukelti Pirkėjui nepatogumų ar nepagrįstų išlaidų. Tai nepanaikinta Pirkėjo teisės į žalos atlyginimą.
 8. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas darbuotojas turi priimti sprendimą dėl skundo nedelsdamas arba, sudėtingais atvejais, per tris darbo dienas. Šis laikotarpis neapima laiko, kurio reikia trūkumo ekspertiniam vertinimui atlikti atsižvelgiant į Prekių pobūdį. Skundas turi būti išspręstas, įskaitant trūkumo pašalinimą, be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio. Šiam laikotarpiui pasibaigus be jokių rezultatų laikoma, kad yra esminis Sutarties pažeidimas. Šios dalies nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei Pirkėjas yra vartotojas.
 9. Pirkėjas, perėmęs Prekių sugadinimo riziką, privalo kuo greičiau apžiūrėti Prekes, patikrinti jų savybes bei kiekį. Pardavėjui išsiuntus Prekes, Pirkėjas gali atidėti apžiūrą iki to momento, kai Prekės bus pristatyto į Sutarties įvykdymo vietą.
 10. Pirkėjas neprivalo sumokėti pirkimo kainos dalies, kuri pagrįstai apskaičiuojama įvertinus Pirkėjo teisę į kainos mažinimą, tol, kol nebus pašalintas trūkumas.
 11. Jei Pirkėjas nėra vartotojas, Pirkėjas negali nutraukti Sutarties (tai jokiu būdu nepažeidžia šių Sąlygų tolesnio straipsnio nuostatų) arba reikalauti pristatyti naujas Prekes, jei Pirkėjas negali grąžinti Prekių tokioje būklėje, kokioje  ji / jis jas gavo. Ši nuostata negalioja, jeigu:
  1. Prekių būklė pasikeitė atliekant patikrinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti prekių trūkumus;
  2. Pirkėjas naudojo Prekes prieš nustatydamas trūkumą;
  3. Dėl Pirkėjo veiksmų arba neveikimo pasidarė neįmanoma grąžinti Prekes tokioje pačioje būklėje, kokioje jos buvo gautos;
  4. Nenustatęs Prekių trūkumų Pirkėjas jas pardavė, suvartojo arba pakeitė Prekes normaliai jas naudodamas; jei tai įvyko tik iš dalies, Pirkėjas grąžina Pardavėjui viską, ką galima sugrąžinti, ir kompensuoja Pardavėjui tą naudą, kurią Pirkėjas gavo naudodamasis Prekėmis.
 12. Pirkėjas privalo be nepagrįsto delsimo pranešti apie trūkumą, kurį  ji / jis aptikto patikrindamas Prekes laiku ir rūpestingai.  Jei trūkumas yra paslėptas, laikoma, kad apie jį buvo pranešta be nepagrįsto delsimo Pirkėjui jį pastebėjus rūpestingai apžiūrint Prekes, bet ne vėliau kaip po dvejų metų nuo Prekės pristatymo.
 13. Jei Pirkėjas yra verslininkas, ir jau sudarant Sutartį aišku, kad Prekės perkamos Pirkėjo verslo reikmėms, pretenzijos dėl visų trūkumų turi būti pateikiamos raštu. Būdą, kuriuo bus sprendžiamas pagrįstas Pirkėjo skundas ir skundo patenkinimo terminą (trūkumų ištaisymas) arba pretenzijos nagrinėjimo datą nustato Pardavėjas.
 14. Pirkėjas privalo įrodyti Pardavėjui, kad prekės įsigytos iš Pardavėjo, o taip pat faktą, kad skundas dėl Prekių pateiktas per nustatytą terminą. Jei skundas išsprendžiamas pakeičiant Prekes, Pirkėjas privalo grąžinti visas pakeistas Prekes.
 15. Jei paaiškėja, kad skundas yra nepagrįstas, Pardavėjas gali reikalauti padengti dėl nepagrįsto skundo sprendimo atsiradusias išlaidas; ši nuostata netaikoma, jei Pirkėjas yra vartotojas.
 16. Jei šiose Sąlygose ar Sutartyje nenustatyta kitaip ir tais atvejais, kai tai leidžiama pagal Civilinį kodeksą, teisės, kylančios iš netinkamo įsipareigojimų vykdymo (skundas), įgyvendinamos remiantis galiojančiomis Civilinio kodekso nuostatomis, ypač 6.327-6.343 straipsniais. Jei Pirkėjas yra vartotojas, taip pat taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos.
 17. Sutarties nutraukimas ir Prekių grąžinimas
  1. Jei Pirkėjas yra vartotojas,  ji / jis gali nutraukti Sutartį, sudarytą nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip tai yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba Pirkėjo paskirtas trečiasis asmuo (ne vežėjas) priėmė Prekes; Pirkėjas neprivalo nurodyti Sutarties nutraukimo priežasties, o Pardavėjas negali taikyti dėl to baudos. Ši teisė nutraukti Sutartį netaikoma Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje  nurodytais atvejais .
  2. Pasinaudodamas teise nutraukti Sutartį Pirkėjas turi informuoti Pardavėją atlikdamas vienašališką teisinį veiksmą (pvz., išsiųsdamas laišką per licencijuotą pašto bendrovę adresu UAB STADA Baltics, Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163 el. Paštu stada.baltics@stada.com. Pageidautina, bet neprivaloma, kad Pirkėjas Sutarties nutraukimui naudotų sutarties nutraukimo pavyzdinę firmą, pateikiamą Sąlygų 7.10 punkte.
  3. Sutarties nutraukimui per nurodytą terminą užtenka nusiųsti Pardavėjui pranešimą apie nutraukimą per nustatytą terminą (žr. šio skyriaus 1 punktą).
  4. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį, Pardavėjas be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos turi kompensuoti Pirkėjui visus atliktus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas Pirkėjo išlaidas, atsiradusias Pirkėjui pasirinkus ne pigiausią Pardavėjo pasiūlytą Prekių pristatymo būdą). Lėšos bus grąžinamos tuo pačiu būdu kaip buvo Pirkėjo sumokėtos, jei Pirkėjas aiškiai nenurodo kito būdo. Grąžinant sumokėtas lėšas Pirkėjas jokiu būdu negali patirti papildomų išlaidų.
  5. Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtas lėšas tik po to, kai Prekės grąžinamos Pardavėjui arba kai Pirkėjas įrodo, kad Prekės buvo išsiųstos atgal Pardavėjui, žiūrint kas įvyksta anksčiau.
  6. Pirkėjas privalo išsiųsti Prekes atgal Pardavėjui be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po Sutarties nutraukimo, toliau nurodytu adresu: UAB STADA Baltics, Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163 el. Paštu stada.baltics@stada.com, tuo pačiu adresu Prekes galima grąžinti asmeniškai. Laikoma, kad terminas nepraleistas, jeigu Prekės išsiunčiamos Pardavėjui per nurodytą terminą.
  7. Tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
  8. Pirkėjas atsako tik už sumažėjusią Prekių vertę, kuri sumažėjo dėl to, kad Pirkėjas su Prekėmis elgėsi ne taip, kaip to reikėtų norint patikrinti Prekių pobūdį ir savybes, įskaitant jų funkcijas. Už tai Pirkėjas turi padengti Pardavėjo išlaidas, susijusias su Prekių grąžinimu į jų pradinę būklę. Šias išlaidas galima padengti išskaitant jas iš Pardavėjo grąžinamos Pirkimo kainos, jei Pirkėjas nutraukia Sutartį
  9. Šis Sąlygų straipsnis netaikomas Pirkėjams, kurie nėra vartotojai, nebent įstatymuose nustatyta kitaip.
  10. Sutarties nutraukimo forma
(Užpildykite šią formą ir ją išsiųskite tik tuo atveju, jei norite nutraukti Sutartį)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pranešimas apie Sutarties nutraukimą
-  UAB STADA Baltics, Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163 el. Paštu stada.baltics@stada.com.
- Aš / mes šiuo laišku informuojame, kad aš / mes (*) nutraukiame toliau nurodytų Prekių (*) / toliau nurodytų paslaugų (*)pirkimo Sutartį.
- Užsakymo data(*) / gavimo data(*)
-  Vartotojo(-ų) vardas ir pavardė
-  Vartotojo(-ų) adresas
-  Vartotojo(-ų) parašas (tik tuo atveju, jei siunčiama atspausdinta forma)
- Data:
 
(*) Nubraukite, jeigu netaikoma, arba nurodykite.
 1. Lojalumo programa
  1. Pirkėjas gali dalyvauti Lojalumo programoje, kurios sąlygos yra nurodytos https://www.wavita.lt/lojalumo-programa   
 2. NETEISMINIS Vartotojų ginčų sprendimas
  1. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kilus vartotojų ginčui tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl šios Sutarties ir nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio susitarimu, Pirkėjas gali pateikti prašymą spręsti ginčą ne teismine tvarka įstaigai, kuri yra įgaliota spręsti vartotojų ginčus, būtent:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25
LT-01402 Vilnius
Lietuva
El. paštas: tarnyba@vvtat.lt
http://www.vvtat.lt
Jei Pirkėjas yra vartotojas, Pirkėjas gali naudotis Europos Komisijos internetine ginčų sprendimo platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Kitos sąlygos
  1. Ši Sutartis sudaryta elektronine forma tik lietuvių kalba; įvykdęs Sutartį Pardavėjas laikys ją savo archyvuose. Gavęs Pirkėjo prašymą raštu, Pardavėjas išsiųs Sutartį Pirkėjui viena iš nuotolinio ryšio priemonių. Esminiai Sutarties rekvizitai, įskaitant Pirkėjo identifikavimo duomenis, nėra viešai prieinami. E. parduotuvėje visuomet skelbiama naujausia Sąlygų redakcija. Senesnes redakcijas Pardavėjas archyvuoja ir jos nėra viešai prieinamos E. parduotuvėje.
  2. Pirkėjas sutinka sudaryti Sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis. Pirkėjas nepatiria jokių išlaidų dėl šios Sutarties sudarymo nuotolinio ryšio priemonėmis, t.y.Ee. parduotuve galima naudotis ir joje apsipirkti be jokio mokesčio Pardavėjui ar trečiosioms šalims. Pirkėjas padengia tik savo išlaidas, tokias kaip internetinio ryšio ir skambučių paslaugos, kurias Pirkėjas apmoka pats.
  3. Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjui laikytis elgesio kodeksų, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 12 punkto 1 papunkčio e pastraipoje.
  4. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas neatsako už klaidas, kurios atsirado dėl trečių šalių kišimosi į E. parduotuvės veiklą arba dėl E. parduotuvės naudojimo ne pagal paskirtį.
 2. Baigiamosios nuostatos
  1. Jei Šalys nesusitaria kitaip arba jeigu įstatymuose konkrečiu atveju aiškiai nenustatyta kitaip, Šalys taip pat gali siųsti visus pranešimus, laiškus ir kitus rašytinius dokumentus kitai Šaliai elektroniniu paštu. Pardavėjui siunčiami laiškai bus nusiųsti el. pašto adresu, nurodytu pirmame šių Sąlygų straipsnyje arba E. parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu, o laiškai Pirkėjui bus nusiųsti į el. pašto adresą, nurodytą Prekių užsakyme. Ši nuostata nepanaikina galimybės siųsti laiškus įprastu paštu arba įteikti asmeniškai. Rašytinis dokumentas taip pat laikomas pristatytu, jei adresatas atsisako jį priimti arba nepasiima jo per 10 dienų nuo laiško perdavimo saugoti pašto paslaugų teikėjui, net jei adresatas nežino apie saugomą laišką.
  2. Jei kuri nors Sutarties nuostata taptų negaliojančia ar teisiškai neįvykdoma, tai jokiu būdu nepažeidžia likusių šios Sutarties nuostatų galiojimo ir vykdymo. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, automatiškai taikomos atitinkamos imperatyvios nuostatos.
  3. Bet kokios nesutampančios Sutarties nuostatos turi viršenybę prieš šių Sąlygų formuluotę.
  4. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismuose.
  5. Šios Sąlygos įsigalioja 2018 m. birželio 1 d. Šias Sąlygas Pardavėjas gali keisti išskirtinai savo nuožiūra, tačiau tokie pakeitimai neturi pažeisti galiojančių Sutarčių. 
  1. *