Privatumo politika

 1. Privatumo politika
  Paskutinį kartą atnaujinta 2018 06 12
   
  1.                   Bendrosios sąlygos ir kontaktai
  Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos UAB Stada Baltics, kaip duomenų valdytojas (toliau – Stada arba Duomenų valdytojas), renka ir tvarko apie savo klientus ir interneto svetainės naudotojus (toliau – Naudotojas) jiems naudojantis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis (toliau – Interneto svetainė).
  UAB Stada Baltics yra bendras duomenų valdytojas kartu su WALMARK, a.s., kurios registruotoji buveinė yra adresu Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekijos Respublika, įmonės kodas 00536016 (toliau  – WALMARK CZ, o WALMARK LT ir WALMARK CZ kartu – Bendri duomenų valdytojai arba WALMARK).
  Bendras duomenų valdymas reiškia, kad abu Bendri duomenų valdytojai kartu nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  WALMARK CZ yra UAB STada Baltics kontroliuojanti įmonė ir ji suteikia UAB Stada Baltics internetinę platformą bei interneto svetainių talpinimo paslaugas, tiekia prekes UAB Stada Baltics bei rengia UAB Stada Baltics ir visos grupės verslo strategiją. UAB Stada Baltics parduoda ir tiekia prekes vartotojams ir užtikrina bendravimą su klientais bei interneto svetainės valdymą. Bendri duomenų valdytojai abipusiu susitarimu apibrėžė savo atitinkamas atsakomybės sritis dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) reikalavimų laikymosi.
  Bendri duomenų valdytojai susitarė prisiimti atsakomybę dėl jų atitinkamų prievolių pagal galiojančius asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant ir, be jokių apribojimų, BDAR.
  Atsakomybę už pareigą informuoti naudotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą prisiima Duomenų valdytojas WALMARK CZ.
  Duomenų valdytojas UAB Stada Baltics prisiima atsakomybę užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos naudotojų teisės, susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu.
  Asmens duomenų tvarkymo klausimais naudotojai turi kreiptis į UAB Stada Baltics. UAB Stada Baltics kontaktai nurodyti šio dokumento 2 skyriuje.
  2.                   Pagrindiniai Bendrų duomenų valdytojų duomenys
  UAB Stada Baltics
  Pavadinimas: UAB Stada Baltics
  Registruota buveinė: Goštauto 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
  Įmonės kodas:          300117316
  El. paštas: stada.baltics@stada.com
   
  WALMARK CZ
  Pavadinimas: WALMARK, a.s.
  Registruota buveinė: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
  Įmonės kodas 00536016
  Bendrovė registruota Bendrovių registre, kurį tvarko Ostravos apygardos teismas, bylos Nr. B 2501
  Tel.: +420 800 141 141
  El. paštas: info@walmark.cz
  www.walmarkgroup.eu
  UAB Stada Baltics atstovo kontaktai:
  Reda Nagytė
  Registruota buveinė: Goštauto 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
  Tel.: + 370 5 260 3926
  El. paštas: stada.baltics@stada.com

  3.                   Politikos atnaujinimas ir prieinamumas
  Stada gali keisti šią Politiką. Šios Politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma dokumento pradžioje. Šios Politikos pakeitimai įsigalioja, kai atnaujinta redakcija paskelbiama interneto svetainėje. Jeigu naudojatės mūsų interneto svetaine  po to, kai Politika buvo atnaujinta, tai reiškia, kad jūs sutinkate su atnaujinta Politikos redakcija.
  4.                   Naudotojo pateikiama informacija
  Kai kuriose interneto svetainės vietose Naudotojui pasinaudoti paslaugomis  (pvz., registracija į Stada lojalumo programa arba užsakymų tvarkymu) arba dalyvauti konkrečioje veikloje (pvz., vartotojų konkursuose) galima tik pateikus asmens duomenis. Stada gali apjungti pateiktą informaciją su kita informacija, gauta interneto svetainėje ar kitais būdais, įskaitant ankstesnius Naudotojo užsakymus.
  5.                   Pasyvus informacijos rinkimas ir naudojimas
  Naršant interneto svetainėje gali būti pasyviai renkama tam tikra informacija naudojant įvairius būdus ir priemones, pvz., IP adresus, slapukus ir duomenų rinkimą (t.y. Naudotojui aktyviai nesuteikiant tokios informacijos).
  Išsamią informaciją apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir kitas stebėsenos technologijas rasite mūsų Privatumo politika https://www.wavita.lt/privatumo-politika. Slapukų politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip galima užblokuoti slapukus ir stebėsenos technologijas.
  6.                   Nuorodos į kitas interneto svetaines
  Ši Politika neapima asmens duomenų apsaugos, informacijos teikimo ir kitų procedūrų, kurias atlieka išorės partneriai. Stada neprisiima atsakomybės dėl išorės partnerių, įskaitant tuos, kurie valdo interneto svetainę ar svetainės dalis (įskaitant programėles), kurias galima pasiekti per interneto svetainę, arba, į kurias yra nuoroda interneto svetainėje. Prieinamumas prie tokių trečiųjų šalių interneto svetainių ar nuorodos į jas nereiškia Stada bendrovės sutikimo dėl tokios interneto svetainės.
  7.                   Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas
  Kai kuriais atvejais Stada gali gauti informaciją apie Naudotojus tiesiogiai iš Naudotojo arba iš kitų teisėtų šaltinių. Tokiu būdu tam tikra Stada gauta informacija pagal BDAR 4 straipsnio 1 dalį gali būti priskiriama asmens duomenims.
  Informacija apie asmenį, kurio asmens tapatybė nėra nustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti naudojama ir skelbiama bet kokiu tikslu. Jeigu duomenys, nenusiję su asmenimis, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti susieti su asmenų, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, duomenimis (pvz., jūsų vardas ir pavardė gali būti susieti su jūsų gyvenamąja vieta), Stada saugos taip susietą informaciją kaip asmens duomenis tol, kol tie duomenys bus susiję (pvz., rekomendacija dėl geriausio prekių pristatymo į jūsų gyvenamą vietą būdo arba rekomendacija dėl to paties ar panašaus reklamuojamo produkto).
  Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas, trukmė ir asmenys, turintys teisę gauti prieigą prie asmens duomenų, pateikiami lentelėje.
   
   
  Kokią informaciją apie jus, susijusią su apsipirkimu e. parduotuvėje, mes tvarkome?
    Duomenų tvarkymo tikslas
   
  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo aprėptis Duomenų tvarkymo trukmė Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?
  7.1 Sutarties sudarymas ir vykdymas
   
  Duomenų tvarkymo tikslas yra susijęs su sutarties tarp Stada ir Naudotojo – fizinio asmens sudarymu ir vykdymu (verslo sandorio įvykdymas ir prekių pristatymas).
   
  Šiuo tikslu pateikiami duomenys yra būtini sutarčiai sudaryti ir vykdyti ir jie pateikiami savo noru. Jei tokie duomenys nebūtų pateikti, nebūtų galima sudaryti sutarties. Naudotojo identifikavimo duomenys (pvz., vardas ir pavardė, išsilavinimas, asmens kodas, mokesčių mokėtojo kodas), kontaktai (pvz., gyvenamosios vietos adresas ar kitas adresas prekių pristatymui, telefono numeris, el. pašto adresas) ir informacija apie sutarties objektą (pvz., nurodytos prekės ir paslaugos, mokėjimo būdas, įskaitant mokėjimo informaciją, kaip antai banko sąskaitos numeris, iš kurios atliktas mokėjimas, kt.). Jei kai kuriems duomenims yra teisės aktais nustatytas saugojimo laikotarpis, Duomenų valdytojas privalo nustatytą laiką saugoti tokius duomenis. Pasibaigus teisės aktais nustatytam laikotarpiui, duomenys, kuriuos reikia saugoti ginant Duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus, gali būti toliau saugomi pagrįstos trukmės laikotarpį, visuomet įvertinant kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.
   
  Jei duomenų saugojimo laikotarpis nėra apibrėžtas teisės aktais, Duomenų valdytojas saugo duomenis tol, kol yra tikslas juos tvarkyti. Duomenys, kuriuos reikia saugoti ginant Duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus, gali būti toliau saugomi pagrįstos trukmės laikotarpį, visuomet įvertinant kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
   
  • gabenimo ir pristatymo išorės bendrovėms ar įmonėms, turinčioms licenciją teikti pašto paslaugas;
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kitos paslaugos,
   
  jei tai yra būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  Kokią komercinių pranešimų siuntimui reikalingą informaciją apie jus mes tvarkome?
    Duomenų tvarkymo tikslas
   
  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo aprėptis Duomenų tvarkymo trukmė Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?
  7.2 Komercinių pranešimų siuntimas Naudotojams.
   
  Tvarkymo tikslas – siųsti naujienlaiškius apie naujus produktus, įvykius, nuolaidas ir kitą komercinę informaciją (toliau – Komerciniai pranešimai) Naudotojams, kurie aiškiai išreiškė savo sutikimą gauti tokią informaciją.
   
  Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
   
  Teikti tokius duomenis anksčiau išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru. Jei Naudotojas neduoda sutikimo tvarkyti duomenis šiais tikslais arba atšaukia savo sutikimą, Stada nesiųs Naudotojui komercinių pranešimų, nebent Stada turėtų teisėtą interesą tvarkyti tokius duomenis (daugiau apie tai skaitykite 7.3 ir 7.4 dalyse).
   
  Naudotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol galioja Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite:
  1. susisiekti su mumis dokumento pradžioje nurodytais Stada kontaktais ar kitais kontaktais, nurodytais atitinkamame komerciniame pranešime.
  2. Prenumeratai nutraukti paspauskite pelės klavišą atitinkamame langelyje / ant nuorodos gautame elektroniniame reklaminiame pranešime; arba
  3. Jeigu esate registruotas vartotojas, prisijungę prie interneto svetainės galite atšaukti savo sutikimą jūsų vartotojo paskyros nustatymuose.
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
   
  • mūsų išorės paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  7.3 Komercinių pranešimų siuntimas Naudotojams.
   
  Duomenų tvarkymo tikslas – siųsti naujienlaiškius apie naujus produktus, įvykius, nuolaidas ir kitą komercinę informaciją (toliau – „komerciniai pranešimai“) Naudotojams, kurių duomenis Stada gavo prekių ir paslaugų pardavimo kontekste, kaip tai apibrėžta Elektroninių ryšių įstatyme Nr. IX-2135 (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas).
   
  Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu Stada interesu siųsti komercinius pranešimus Naudotojams. Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 69 straipsnio 2 dalimi, jeigu Naudotojo el. pašto adresas buvo nurodytas  Stada produktų ir paslaugų pardavimo kontekste ir Naudotojui buvo išaiškinta, kad galima nemokamai ir lengvai pareikšti prieštaravimą dėl (angl. opt-out) tokio duomenų tvarkymo, Stada turi teisę be aiškaus Naudotojo sutikimo naudoti jo el. pašto panašių produktų rinkodaros pranešimams siųsti.
   
  Teikti tokius duomenis pirmiau  išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru. Jei Naudotojas nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, Stada nesiųs tokiam Naudotojui komercinių pranešimų.
   
  Naudotojo el. pašto adresas. Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol Naudotojas nepareiškia prieštaravimo dėl tokio duomenų tvarkymo. Naudotojas gali bet kada nemokamai pareikšti prieštaravimą (angl. Opt-out). Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Prieštaravimui pareikšti:
  1.  galite susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais Stada kontaktais; arba
  2. paspauskite pelės klavišą atitinkamame langelyje / ant nuorodos gautame elektroniniame reklaminiame pranešime;
  3. Jeigu esate registruotas vartotojas, prisijungę prie interneto svetainės galite pareikšti prieštaravimą jūsų Naudotojo paskyros nustatymuose.
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti .
  7.4 Komercinių pranešimų siuntimas Naudotojams.
   
  Tvarkymo tikslas – siųsti naujienlaiškius apie naujus produktus, įvykius, nuolaidas ir kitą komercinę informaciją (toliau – Komerciniai pranešimai) Naudotojams, kurių duomenis Stada gavo parduodami prekes.
   
  Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais Stada interesais siųsti komercinius pranešimus Naudotojams.
   
  Teikti tokius duomenis pirmiau  išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru.
   
  Naudotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis adresas, amžius, lytis. Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas.
   
  Jeigu nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju Stada nebetvarkys jūsų duomenų šiais tikslais.
   
  Daugiau informacijos apie teisę pareikšti prieštaravimą rasite šios Politikos 9 straipsnyje.
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  Kokią informaciją, susijusią su apsipirkimu e. parduotuvėje, apie jus mes tvarkome?
    Duomenų tvarkymo tikslas
   
  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo aprėptis Duomenų tvarkymo trukmė Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?
  7.5 Registracija į lojalumo programą.
  Duomenų tvarkymo tikslas – registracija į Stada lojalumo programą ir naudojimasis su tuo susijusiais privalumais bei interneto svetainės funkcijomis, o taip pat Naudotojo klausimų, užduotų Sveikatos patarimų centrui, archyvavimas.
  Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
   
  Teikti tokius duomenis pirmiau išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru. Nepateikus duomenų negalima užsiregistruoti ir tapti Stada lojalumo programos nariu.
   
  Naudotojo vardas ir pavardė, adresas, gimimo data, lytis, išsilavinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo prie Stada lojalumo programos slaptažodis, Naudotojo „Facebook“ profilis.
   
  Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas juos tvarkyti, t. y. registracijos ir Stada lojalumo programos narystės laikotarpiu arba kol atšaukiamas duotas sutikimas.
  Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti
  1. galite susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais Stada kontaktais; arba
  2. Jeigu esate registruotas vartotojas, galite atšaukti savo sutikimą jūsų vartotojo paskyros nustatymuose.
   
  Informaciją apie Stada lojalumo programos narystės nutraukimą rasite:  https://www.wavita.lt/lojalumo-programa
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
   
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  Kokią vartotojų konkursams reikalingą informaciją apie jus mes tvarkome?
    Duomenų tvarkymo tikslas
   
  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo aprėptis Duomenų tvarkymo trukmė Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?
  7.6 Vartotojų konkursai.
   
  Duomenų tvarkymo tikslas – Naudotojo dalyvavimas vartotojų konkursuose.
  Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
   
  Teikti tokius duomenis pirmiau  išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savanoriškai. Jei duomenys neteikiami, Naudotojas negalės dalyvauti vartotojų konkursuose.
   
  Naudotojo identifikavimo ir kontaktų duomenys (ypač Naudotojo vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas). Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol galioja Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais Stada kontaktais. Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
   
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  Kiti asmens duomenų tvarkymo atvejai
    Duomenų tvarkymo tikslas
   
  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo aprėptis Duomenų tvarkymo trukmė Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?
  7.7 Bendravimas su Naudotojais. Naudotojų duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais Stada interesais, konkrečiai –  interesu siųsti atsakymus į Naudotojų klausimus užduotus Sveikatos patarėjas skiltyje, pokalbiuose interneto svetainėje ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, taip pat siųsti kitą svarbią informaciją ir pranešimus apie interneto svetainę, verslo sąlygas arba santykius tarp Stada ir Naudotojo.
   
  Tokie duomenys teikiami savo noru; neturėdamas tokių duomenų Stada negalės informuoti Naudotojų apie ankstesnėje pastraipoje išvardintus faktus arba Naudotojas negalės užduoti klausimo.
   
  Naudotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos ar kitas adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas.
   
  Jeigu jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju Stada nebetvarkys jūsų duomenų šiais tikslais.
   
  Daugiau informacijos apie teisę pareikšti prieštaravimą rasite šios Politikos 9 straipsnyje.
  Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
  7.8 Stada paslaugų ir produktų kokybės gerinimas.
   
   
  Naudotojų duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais Stada interesais, konkrečiai –  interesu analizuoti duomenis, kurti naujus ir tobulinti esamus produktus, tobulinti mūsų interneto svetainę, gerinti mūsų paslaugas, nustatyti paieškos interneto svetainėje tendencijas, rodyti ir siųsti aktualesnius pasiūlymus ir išsiųstus pasiūlymus, arba matuoti mūsų reklamos kampanijų efektyvumą, kt.
   
  Šie duomenys teikiami savo noru.
   
  Naudotojo vardas ir pavardė, naršymo interneto svetainėje istorija, pirkimų Stada interneto svetainėse istorija ir pirkimo stilius, amžius, lytis, atsakymai konkursuose, prieinami demografiniai duomenys (šaltinis pvz. Google analytics), el. pašto adresas, IP adresas, Naudotojo „Facebook“ profilis, Naudotojo atsakymai, surinkti naudojant Stada interneto svetainių diagnostinius įrankius, tokius kaip Sveikatos indekso programėlė.
   
   
  Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas.
   
  Jeigu jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju Stada nebetvarkys jūsų duomenų šiais tikslais.
   
  Daugiau informacijos apie teisę pareikšti prieštaravimą rasite šios Politikos 9 straipsnyje.
  Šiuo tikslu saugomus duomenis galime perduoti:
   
  • mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, suteiktų paslaugų efektyvinimas ir optimizavimas, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.
   
  tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.
   

  8.                   Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
 2. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis BDAR 15 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Duomenų valdytojas turi nemokamai pateikti Naudotojui tvarkomų asmens duomenų kopiją kartu su visa kita susijusia informacija. Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už visas kitas Naudotojo prašomas kopijas.
 3. Pasinaudodamas teise reikalauti ištaisyti duomenis, Naudotojas gali prašyti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys BDAR 16 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
 4. Jei Naudotojas pasinaudoja teise reikalauti ištrinti asmens duomenis, Duomenų valdytojas privalo ištrinti atitinkamus asmens duomenis, nebent Duomenų valdytojas tvarkytų ir laikytų konkrečius duomenis vykdydamas teisės aktuose nustatytas Duomenų valdytojo pareigas arba jeigu nėra įvykdytos kitos BDAR 17 straipsnyje nurodytos sąlygos.
 5. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnio sąlygas.
 6. Pagal BDAR 20 straipsnį „Teisė į duomenų perkeliamumą“, Naudotojas turi teisę gauti iš Duomenų valdytojo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
 7. Jei taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamas sprendimų priėmimas ir profiliavimas, atsižvelgdamas į BDAR 22 straipsnyje numatytas sąlygas,  Naudotojas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys taip nebūtų tvarkomi.
 8. Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos inspekcijai), jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktai: https://www.ada.lt, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.
 9. Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
9.                   Jūsų teisė nesutikti
Vadovaujantis BDAR 21 straipsniu Naudotoja(-s) turi teisę nesutikti (dėl su jos/jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių), kad būtų tvarkomi šios Politikos 7.3, 7.4, 7.7 ir 7.8 dalyse nurodyti jos/jo asmens duomenys.
Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mus šio dokumento pradžioje nurodytais Stada kontaktais arba, jei taikoma, pasinaudokite šia teise kitais lentelėjee išvardintais būdais.
*